Информационен семинар в гр. Бургас на тема:

“Как да подготвим успешни проекти по основните отворени и предстоящи за отваряне Еврогрантове“

ENTERPRISE EUROPE NETWORK – Ямбол, Ямболска търговско -промишлена палата, Конфедерацията на работодателите и индустриалците -Бургас и консултантска фирма ФИНСИС проведоха на 28 февруари 2018 в Гранд хотел „Приморец“, Бургас семинар на тема „Как да подготвим успешни проекти по основните отворени и предстоящи за отваряне Еврогрантове“. Целта на събитието бе предаване на директен ноу-хау и консулт към представителите на бизнеса в морския град, относно възможностите, произтичащи от различни европейски структурни и инвестиционни фондове, включително разработване и управление на проекти за привличане на безвъзмездно финансиране по различни програми. Специален лектор на събитието бе д-р Никола Христович – съуправител на ФИНСИС, сертифициран управленски консултант, член на БАКЕП, автор на редица Наръчници за управление на проекти, както и съорганизатор и лектор на множество семинари със сходна тематика в страната. Неговият последен наръчник – „Европари за проекти 2017-2020 г.“ бе част от информационните материали, които участниците във форума получиха. Г-н Христович запозна присъстващите с конкретни изисквания при разработката и управлението на проекти, обвързани с привличане на безвъзмездно европейско финансиране. Управителят на ФИНСИС представи Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“, Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, Рамковата програма на Европейския съюз за научни изследвания и иновации „Хоризонт 2020“, „План за инвестиции за Европа“ (т. нар. План „Юнкер“), Програма за развитие на селските райони, Оперативна Програма за морско дело и рибарство, Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“, Оперативна програма „Регионално развитие“, Програма ИНТЕРРЕГ-ИПП за трансгранично сътрудничество България – Турция и други. В следобедния панел на форума, участниците имаха възможност да се включат в индивидуални и групови консултации по Еврогрантовете и да получат отговор на зададените въпрос.