На 07.06.2024, ЯТПП проведе обучение на 10 жени, активно занимаващи се в сектора на селското-стопанство и сектора за производство на храни, повишавайки тяхната информираност относно това как изменението на климата влияе върху производството на храна, в днешно време. Обучението се реализира като Дейност 4.2.3 “Обучения, ориентирани към жените” от изпълнението на проект „Местни стратегии за адаптиране към изменението на климата“, No:TR202/DG/01/A2-01/142, финансиран по програма „Побратимяване на градове от Турция и Европейския съюз ІІ – туининг за зелено бъдеще“. Проектът се изпълнява от 3 партньора от 2 държави. Бенефициент по проекта е Специализираната администрация на провинция Одрин от Турция,а Ямболска търговско-промишлена палата и Община Тунджа са партньори от България.

В рамките на половин ден, жените повишиха осведомеността и разбирането си за връзката между изменението на климата и производството на храни. Много хора не осъзнават как климатичните промени могат да повлияят на земеделските практики, добивите и качеството на храните. Повишената осведоменост е първата стъпка към предприемането на мерки за справяне с тези предизвикателства. Селскостопанските производители могат да научат нови техники и подходи за адаптация към изменението на климата, като например използване на устойчиви на засушаване култури, прилагане на нови методи за напояване и управление на почвите. Това може да помогне за поддържане на добива и качеството на продукцията въпреки променящите се климатични условия.

Проектът предвижда още едно подобно обучение, което ще се проведе на 05.07.2024 и ще бъде насочено към представители на земеделския сектор. Обучението отново ще има за цел да насърчи фермерите да приемат нови технологии и иновации, които могат да подобрят ефективността и устойчивостта на земеделието. Също така, да стимулират по-добро сътрудничество между земеделските производители и научните изследователи, което би довело до разработването на нови решения за справяне с климатичните промени.

Повече подробности за обучението очаквайте в края на месец юни 2024.