Какво представлява ЕПИП?

ЕПИП е общественодостъпен уебпортал, в който организатори на проекти от ЕС разполагат с възможност да представят проектите си на потенциални инвеститори от целия свят. Той ще служи като прозрачен ориентиран към бъдещето механизъм за утвърждаване на инвестиционни проекти, засилващ вярата на инвеститорите в перспективите за икономиката на ЕС. ЕПИП е неразделна част от парадигмата на благотворния цикъл: повече инвестиции водят до повече работни места и по-голям икономически растеж, а целта на ЕПИП е да стимулира инвестиционния процес.

Основните компоненти на ЕПИП са следните: i) база данни на проектните фишове (структурирана обобщена информация за отделните проекти); ii) интерактивна карта на проектите и iii) интерактивна директория на проектите в таблична форма.

Защо се нуждаем от ЕПИП?

Редица инвеститори се оплакват, че липсата на прозрачен механизъм за утвърждаване на инвестиционни проекти на ЕС, който е ориентиран към бъдещето, е възпрепятствала инвестициите в Съюза, особено в периода след финансовата криза от 2008 г.

Същите инвеститори приветстват подхода на ЕПИП за установяване на обща платформа за популяризиране на проекти, в която да имат достъп до проекти както от различни страни от ЕС, така и от различни сектори и мащаби. Някои мултинационални инвеститори отбелязват повишена ликвидност през последните години, без да е налице съответно увеличаване на инвестиционните възможности.

Междувременно с Инвестиционния план на ЕС се подчертава необходимостта да бъде даден тласък и да се увеличат наличните ограничени публични финанси чрез осигуряване на повече външни инвестиции.

Организаторите на проекти предпочитат и да разполагат с повече от един вариант за финансиране на техните проекти, така както инвеститорите предпочитат да проучат повече проекти, преди да изберат в кои от тях да инвестират. Проекти в ЕПИП ще могат да представят както организатори от публичния, така и от частния сектор.

ЕПИП е разработен с цел да допринесе за създаване на платформа за популяризиране на проекти в ЕС, която да подпомогне засилването и процъфтяването на повече инвестиции в Съюза и отвъд него.

Организации като ОИСР, Г-20 и МВФ приветстват и окуражават усилията за създаване на прозрачен портал за проекти на ЕС. Първите две се стремят активно към създаването на прозрачни механизми за утвърждаване на проекти.

Срок

Очаква се ЕПИП да започне да функционира през февруари 2016 г. В момента със съдействието на държавите членки и на частни организации Комисията събира предварителна база данни с проекти, която ще се появи още със стартирането на портала.

Критерии за допускане на проекти до ЕПИП

Проектите трябва:

• да имат минимален бюджет от 10 милиона евро,

• да попадат в някой от секторите/областите, изброени в член 9, параграф 2 от Регламент (ЕС) 2015/1017,

• да бъдат съвместими с правото на Съюза и правото на съответната държава членка,

• да се очаква да започнат в рамките на три години от подаването на заявлението за включване в ЕПИП,

• Проектите трябва да бъдат организирани от правни субекти, установени в държава членка (физически лица не може да подават проекти), и

• Публикуването на даден проект може да бъде отказано, ако информацията е неточна или ако е възможно оповестяването ѝ да доведе до рискове за репутацията или нац