Продължава дуалното обучение на новоназначени лица, което се осъществява от Центъра за професионално обучение към ЯТПП, според идентифицирана необходимост от фирма Хармонт ЕООД, с финансовата подкрепа на Държавния бюджет, по чл. 46а от Закона за насърчаване на заетостта и чл. 39а и ал. 4 от Правилника за приложение на закона за насърчаване на заетостта и Агенция по заетостта, чрез Дирекция „Бюро по труда” гр. Ямбол

Придобивайки знания в реална работна среда във фирмата, в две професионални направления: – професия: шивач, специалност: шивачество и професия: оператор в дървообработването, специалност: производство на мебели, 24 лица ще придобият нова професионална квалификация.

В света на бързо развиващите се технологии и постоянни промени на работния пазар, придобиването на нови професионални квалификации става все по-важно. Един от най-ефективните и иновативни методи за усвояване на нови знания и умения е дуалното обучение. Това образователно решение се основава на комбинирането на теоретично и практическо обучение и предоставя на обучаемите възможност да се подготвят за успешна кариера в нова област.

Не случайно, 2023 година е обявена от Европейската Комисия за „Европейска година на уменията“. „Европейската година на уменията“ представлява важна възможност за гражданите на Европа да подобрят уменията си, да се адаптират към променящите се изисквания на обществото и пазара на труда и да участват активно в развитието на своите общности и страни.