Обработването на данни е в основата на цифровата икономика. Научете за ползите и предизвикателствата от използването им за хората, фирмите и околната среда.

В ежедневието си все повече използваме електронни устройства, а бизнес процесите продължават да се цифровизират. Това води до натрупването на големи количества цифрови данни от икономиката, както и от личния и социалния живот на хората.

По прогнози на Европейската комисия общият обем на данни в света ще нарасне над шест пъти между 2018 и 2025 г.

Данните имат важно значение за цифровата трансформация на икономиката. Технологиите с изкуствен интелект, които са приоритет за ЕС, зависят от начина, по който се управляват данните в Европа. Цифрови услуги, които променят ежедневието ни, също разчитат на обработването на данни.

Затова Парламентът работи по законодателство, което цели да създаде условия за ефективно използване на данните в полза на хората, бизнеса, възстановяването и зеления преход.

Прочетете за възможностите, които предлага изкуственият интелект, и приоритетите на Парламента в тази област.

Какво представляват масивите от данни

Големите масиви от данни са толкова широкообхватни и сложни, че изискват нови технологии, като изкуствения интелект, за обработка. Данните идват от много източници – например, местоположението на милиони мобилни телефони дава представа за задръствания в трафика; или пък се комбинират данни за здравословното състояние и използването на мобилни приложения. Технологиите позволяват тези данни да се събират много бързо, практически в реално време, и да се анализират с цел да се извлече нов вид информация.

Откъде идват данните в големите масиви

  • Данните могат да се генерират от хора чрез мобилни приложения, в интернет, през социалните мрежи или плащания, данни на публичната администрация и др.
  • Те могат да се генерират също така от машини и да се събират чрез сензори в различни предмети, например, интелигентни коли, фабрики, спътници за геонавигация или за времето и др.
  • Възможности, свързани с масивите от данни

В промишлеността

Големите масиви от данни позволяват на компаниите да предлагат нови продукти и решения, като анализират нуждите и потребностите на хората. Личните данни правят възможни приложения и платформи, които са важна част от ежедневието ни, но и промишлените данни могат да доведат до нова вълна на иновации в ЕС.

Данните повишават производителността и спестяват разходи – например, те позволяват да се прогнозират приходи или да се управляват запасите.

За околната среда

Сателитните данни подобряват изследванията на емисиите на парникови газове и могат да допринесат за тяхното намаляване, както и да идентифицират бързо природни бедствия като горски пожари. Подобренията в производствените процеси също водят до по-малко емисии и отпадъци.

Здравеопазване

Анализът на данни от клинични тестове или от мобилни приложения помага за по-бързото внедряване на ваксини и методи на лечение и по-добро диагностициране.

В селското стопанство

Селскостопанските производители могат да се възползват от данни от сателити и сензори, за да използват по-ефективно ресурси като водата и слънчевата светлина, както и да адаптират културите, които отглеждат, към промените в околната среда.

В публичния сектор

Данните и аналитичните приложения могат да позволят на администрацията да предлага по-добри услуги, които отговарят на нуждите на гражданите, и да повишат прозрачността.

В транспорта

Данните от геонавигация могат да намалят задръстванията и да спестят време, гориво и да намалят емисиите на парникови газове.

ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА

Пропуснати възможности

Ако ЕС не се възползва от потенциала на големите масиви от данни, това може да се пренесе в неоптимално реализиране на ключови програми като Зеления пакт и да има отрицателен ефект за потребителите и фирмите.

Защита на гражданските права

Натрупването на данни означава, че доставчиците на услуги разполагат с много повече информация за потребителите, отколкото потребителите – за фирмите. От този дисбаланс някои могат да потърсят търговски или политически ползи.

Таргетираните реклами например предизвикват безпокойство заради риска от манипулации на хората.

Развитието на автоматизирани системи за анализ на данни може да доведе до изключв