На 15.03.2018 г. стартира прием на проектни предложения по подмярка 6.1 „Стартова помощ за млади земеделски стопани“ от мярка 6 „Развитие на стопанства и предприятия“ от Програмата за развитие на селските райони за периода (ПРСР) за периода 2014-2020 г.

Подмярка 6.1 – „Стартова помощ за млади земеделски производители“ или познатата още като „Млад фермер“ е насочена към стартиращи или вече стартирали земеделски стопани. Мярката е наследник на Мярка 112 “ Създаване на стопанства на млади фермери”.

Целта на мярката е улесняване и подпомагане процеса на създаването на земеделски стопанства или поемането на вече съществуващи стопанства. Предназначена е за подпомагане процеса на модернизиране на стопанствата на млади фермери.

Финансова помощ, която ще получат младите земеделски стопани е левовата равностойност на 25 000 евро, изплащана на два транша:

 • Първо плащане – до 12 500 евро след одобрение на заявлението за подпомагане;
 • Второ плащане – до 12 500 евро след проверка

Допустими за подпомагане са кандидати, които са физически лица, еднолични търговци (ЕТ) и еднолични дружества с ограничена отговорност (ЕООД), регистрирани по Търговския закон.

 Към датата на подаване на проектното предложение кандидатите трябва:

 • да са регистрирани като земеделски производители
 • да имат стопанства с икономически размер между 8 000 и 16 000 СПО
 • да са на възраст от 18 до 40 години (без да са ги навършили) към датата на кандидатстване
 • да имат съответните професионални умения и познания, които да бъдат доказани: средно и/или висше образование в областта на селското стопанство или ветеринарната медицина, или икономическо образование със земеделска насоченост
 • да имат завършен курс с продължителност от 150 часа или свидетелство за професионална квалификация в областта на селското стопанство /в случай, че нямат образование от посочените по-горе/;
 • тяхното стопанство да отговаря на определението за създаване на стопанство (описано по-долу);
 • са регистрирани за първи път като земеделски производители не по-късно от 18 месеца към датата на кандидатстване;
 • са започнали да отглеждат животни в собствен/нает животновъден обект не по-късно от 18 месеца към датата на кандидатстване;
 • стопанисват земя с цел производството на земеделска и животинска продукция не по-късно от 18 месеца към датата на кандидатстване;

Допустими инвестиции:

 • увеличаване обработваемата земеделска площ на земеделското стопанство;
 • закупуване на сгради, извършване на строителство, реконструкция и/или ремонт на сгради, пряко свързани с дейността на стопанството;
 • закупуване на селскостопанска техника, машини, съоръжения и оборудване за нуждите на земеделското стопанство;
 • създаване, презасаждане и възстановяване на трайни насаждения, ягодоплодни и лозя, включително винени;
 • увеличаване броя на животните в стопанството;
 • придобиване на професионална квалификация в областта на земеделието;
 • преминаване към биологично производство;

Приоритет се дава на проекти, които:

 • се изпълняват от бенефициенти, които имат завършено средно и/или висше образование в областта на селското стопанство, ветеринарната медицина или икономическо образование със земеделска насоченост;
 • се изпълняват в сектор „Животновъдство”;
 • се изпълняват в сектор „Плодове и зеленчуци”;
 • са за стопанства в процес на преход към биологично производство или са преминали към биологично производство;
 • създават заетост и нови работни места.

Условията за кандидатстване по процедурата са уредени в насоки, утвърдени от ръководителя на Управляващия орган на ПРСР.

Крайният срок за подаване на проектни предложения е 17:30 часа на 14.06.2018 г.

 

Интересът по тази подмярка е засилен. Общият брой на постъпилите в първия прием заявления за подпомагане беше 2664, като сключените договори са 1359 бр. Подмярка 6.1 има за цел подобряване на цялостната дейност, икономическата ефективност и конкурентоспособността на млади земеделски стопани в България.

Проектните предложения се подават по електронен път чрез Информационната система за управление и наблюдение на средствата от Европейските структурни и инвестиционни фондове (ИСУН 2020), на интернет адрес: http://eumis2020.government.bg/.

Кандидатите могат да задават допълнителни въпроси и да искат разяснения във връзка с Условията за кандидатстване до 3 седмици преди крайния срок за подаване на проектни предложения. Въпросите се задават на електронната поща: rdd@mzh.government.bg.