УВАЖАЕМИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА БИЗНЕСА, КАКТО И НА ПУБЛИЧНИЯ, НАУЧНИЯ И НЕПРАВИТЕЛСТВЕНИЯ СЕКТОР,
Бихме искали да Ви напомни, че в момента са отворени или предстои да бъдат отворени голям брой процедури по преназначените за България европрограми. По-долу са  посочени основните от тях.
1. Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ (ОПИК- http://www.opcompetitiveness.bg/module4.php?menu_id=361 ):
Процедура „Енергийна ефективност за МСП“, със срок за внасяне на енергийни одити до 10 август и срок за подаване на проекти в ОПИК до 12.10.2016.-
Процедура „Развитие на управленския капацитет и растеж на МСП“ със срок за внасяне на проекти до 15 август 2016 г.
Процедура „Развитие на клъстери в България” с индикативен срок за прием на проекти  юли – септември 2016 г.
Процедура „Разработване на продуктови и производствени иновации” с индикативен срок за прием на проекти –  от декември 2016 до март 2017г.
Процедура “Повишаване на енергийната ефективност в големи предприятия” с индикативен срок за прием на проекти –  от октомври до декември 2016г.
2. Програма за развитие на селските райони (ПРСР – http://prsr.government.bg/index.php/bg/ ):

Подмярка 4.1. „Инвестиции в земеделски стопанства“ с индикативен срок за прием на проекти – септември – октомври 2016г..
Подмярка 4.2. „Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти“ с индикативен срок за прием на проекти – ноември – декември 2016г..
Подмярка 6.3. „Помощ при стартиране за развитието на малки стопанства“ със срок за внасяне на проекти от 4 юли до 12 август 2016 г..
Подмярка 6.4. „Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности“ с индикативен срок за прием на проекти в началото на 2017 г..
Подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ с индикативен срок за прием на проекти  през юли-август 2016 г..
3. Програма за морско дело и рибарство (ПМДР)–  http://oprsr.government.bg/?page_id=4155
Mярка 2.2. „Продуктивни инвестиции в аквакултура“ с индикативен срок за прием на проекти през август – септември 2016г.
Мярка 5.4. „Преработване на продуктите от риболов и аквакултури“ с индикативен срок за прием на проекти през август – септември 2016г.
4. Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” – http://esf.bg/protseduri/
Процедура „Специфични обучения за заети лица“ с индикативен срок за прием на проекти през септември – ноември 2016г.
5. Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж” – http://sf.mon.bg/?go=page&;pageId=36
Процедура „Създаване и развитие на центрове за върхови постижения (ЦВП)“ – предстоящото отваряне на прием за подаване на проектни предложения
Процедура „Изграждане и развитие на центрове за компетентност“ –предстоящото отваряне на прием за подаване на проектни предложения

За допълнителна информация:

Даниела Илчева
Enterprise Europe Network Yambol
Ямболска търговско- промишлена палата
Е-mail: yccibg@gmail.com
Тел: 046 66 2939