КАКВО ТРЯБВА ДА ЗНАЯТ АДМИНИСТРАТОРИТЕ НА ЛИЧНИ ДАННИ ЗА ЗАДЪЛЖЕНИЯТА СИ ПО РЕГЛАМЕНТ 2016/679 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА ОТ 27 АПРИЛ 2016

 1. От кога ще започне да се прилага новия Общ регламент за защита на личните данни?

Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/EО (Общ регламент относно защитата на данните) е обнародван в Официален вестник на Европейския съюз на 4 май 2016 г.

Общият регламент въвежда множество значителни промени спрямо действащата правна рамка и поставя завишени изисквания към субектите в системата за защита на личните данни, което е причина за неговото отложено прилагане, считано от 25 май 2018 г.

 1. Ще се прилага ли новият Регламент за администратори на лични данни, които обработват данни извън територията на Европейския съюз?

Да, с новия Регламент се разширява териториалният обхват на европейските правила за защита на личните данни и те ще важат и за администратори, които не са установени в ЕС, но обработват лични данни на граждани, които се намират в ЕС. Това ще важи в случаите, когато дейностите по обработване на данни от страна на такива администратори, са свързани с:

–  Предлагането на стоки и услуги на физически лица, намиращи се в съюза, независимо дали от субекта на данни се изисква плащане;

или

–  Наблюдението на тяхното поведение, доколкото това поведение са проявява в рамките на съюза.

 1. Какво представлява фигурата „съвместни администратори“?

Понятието „съвместни администратори“ означава, че двама или повече администратори съвместно определят целите и средствата на обработването на лични данни. Физическото лице, за което се отнасят данните (субект на данни), може да упражнява своите права в областта на защитата на личните данни по отношение всеки и срещу всеки от администраторите. Съвместните администратори са длъжни да определят по прозрачен начин съответните си отговорности за изпълнение на задълженията си по регламента.

 1. Кои са задълженията за администраторите и обработващите лични данни спрямо новия Общ регламент за защита на данните?

Общият регламент за защита на личните данни въвежда редица задължения за администраторите и обработващи лични данни, някои от които са изцяло нови и непознати в досега действащата правна уредба. Те са :

– Обработване на данните в съответствие с принципите за защита на личните данни, заложени в регламента, като е в състояние да докаже това (отчетност);

– Осигуряване на защита на данните на етапа на проектирането и по подразбиране;

– Определяне на длъжностно лице по защита на личните данни в изрично посочените от регламента случаи, поддържане на регистър на дейностите по обработване, за които отговаря;

– Уведомяване на надзорния орган и субекта на данни в случай на нарушаване на сигурността на личните данни, както и да документиране на всяко нарушение на сигурността на личните данни, в т. ч. фактите, свързани с нарушението, последиците от него, предприетите действия за справяне с нарушението;

– Извършване на оценка на въздействието върху защитата на данните;

– Провеждане на предварителна консултация с надзорния орган преди обработването, когато оценката на въздействието покаже, че обработването ще породи висок риск, ако АЛД не предприеме мерки за ограничаване на риска

– Прилагане на подходящи технически и организационни мерки за осигуряване на сигурност на данните. В регламента са посочени и конкретни технически и организационни мерки за сигурност, като:

 • Псевдонимизация;
 • Криптиране;
 • Гарантиране на постоянна поверителност, цялостност, наличност и устойчивост на системите и услугите за обработване;
 • Своевременно възстановяване на наличността и достъпа до личните данни в случай на физически или технически инцидент;
 • Редовно изпитване, преценяване и оценка на ефективността на техническите и организационните мерки.
 • Сътрудничество с надзорния орган за защита на личните данни при изпълнение на задълженията, произтичащи то регламента.
 1. Кога администраторът и обработващият са длъжни да определят длъжностно лице по защита на данните?

Определянето на длъжностно лице по защита на данните е задължително в следните случаи:

–  Когато обработването се извършва от публичен орган или структура, освен когато става въпрос за съдилища при изпълнение на съдебните им функции;

–  Когато основните дейности на администратора или обработващия лични данни се състоят в операции по обработване, които поради своето естество, обхват и/или цели изискват редовно и систематично мащабно наблюдение на субект