Проучване на Евробарометър: мнозинството граждани на ЕС имат положителна нагласа към международната търговия

вторник, 26 ноември 2019 09:14

Публикуваните на 20 ноември от Европейската комисия резултати от специално проучване на Евробарометър сочат, че 60 % от европейците — с 16 процентни пункта повече от предходната анкета отпреди 10 години — смятат, че те лично са извлекли ползи от международната търговия. Проучването разкрива също, че 71 % от отговорилите са на мнение, че ЕС защитава по-ефективно търговските интереси на техните държави, отколкото тези държави сами по себе си.

Комисарят по въпросите на търговията Сесилия Малмстрьом заяви: „Когато встъпих в длъжност преди пет години, международната търговия и начинът, по който Комисията води търговски преговори, бяха обект на силна критика. Ето защо решихме да реформираме нашата търговска политика. Искахме да изградим доверие, като повишим прозрачността. Настоящото проучване на Евробарометър показва, че сме се справили. Днес нагласите на гражданите към търговската политика са по-положителни отколкото преди десет години. Мнозинството граждани смятат, че имат преки ползи от търговията и че преговорите на Комисията са прозрачни. Това са едни много положителни резултати в сегашните времена на растящ протекционизъм и търговски конфликти в цял свят!
Докладът обхваща широк набор от аспекти, свързани с осведомеността, възприятията и нагласите на европейките граждани към международната търговия, сред които:

  • Целите и приоритетите на търговската политика на ЕС: 54 % от отговорилите посочват, че основният приоритет на търговската политика на ЕС следва да бъде създаването на работни места в ЕС. Опазването на околната среда и съблюдаването на здравните стандарти също са станали важни за европейците, като половината от отговорилите ги смятат за приоритет. Това представлява 20 процентни пункта повече от 2010 г. Същевременно повече от половината европейци признават, че търговската политика на ЕС вече отчита социалните, екологичните и свързаните с правата на човека въздействия в ЕС и по целия свят.
  • Необходимостта от международни търговски правила: три четвърти от европейците са съгласни, че се нуждаем от международни търговски правила.
  • Доверие и прозрачност: шестима от десетима вярват, че ЕС води своята търговска политика открито и прозрачно.
  • Ползи от търговията: 54 % от считащите международната търговия за полезна го отдават на по-големия избор на продукти, докато за 36 % най-важното предимство е по-ниската цена. Тези ползи изглеждат по-осезаеми за по-младите анкетирани и за онези с по-високо образование и доходи.
  • Справедливост в международната търговия: според една трета от запитаните е наивно да се очаква другите държави да спазват търговските правила. Мнението на повече от половината от анкетираните е, че ЕС следва да увеличи вносните мита за държавите извън ЕС или за предприятията, които не се придържат към международните търговски правила.

Общите изводите от проучването са, че има голямо съответствие между приоритетите, формулирани от гражданите на ЕС, и приоритетите, залегнали в следваната през последните пет години стратегия на ЕС „Търговията — за всички“. През този период за ЕС влязоха в сила 16 нови търговски споразумения, включително важни споразумения като тези с Канада и Япония. Днес международната търговия е в основата на 36 милиона работни места в ЕС — 5 милиона повече от 2014 г. Прозрачността и устойчивото развитие придобиват все по-голямо значение, а околната среда и трудовите права се превръщат в ключов елемент на търговската политика на ЕС. Едностранните протекционистки мерки увеличиха необходимостта ЕС да се активизира и да защити европейците от несправедливите и незаконни мерки, наложени от други страни. Към момента има в сила повече от 130 мерки на ЕС за търговска защита, които допринасят за защитата на 343,000 работни места в Европа.
Представените в доклада мерки ще изиграят и ролята на важна основа за определяне на целите и практиките на търговската политика за следващите години.

За повече информация:

Пълен текст на доклада